Warunki Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania opisują warunki, na których możesz uzyskać dostęp do naszych usług i korzystać z nich. Aby zostać użytkownikiem the Universe of Memory, musisz przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki niniejszej umowy oraz Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków, nie możesz korzystać z naszych usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia poprzez opublikowanie zmienionych warunków na tej stronie. Dalsze korzystanie z usług the Universe of Memory oznacza akceptację zmienionej Umowy użytkownika.


Zachowanie użytkownika

Jako użytkownik the Universe of Memory, zobowiązujesz się do przestrzegania następujących zasad, które obejmują wstrzymanie się od następujących czynności:

 • Publikowanie treści, komentarzy lub wiadomości, które są niezgodne z prawem, oszczercze, obraźliwe, obsceniczne, dyskryminujące lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.
 • Wykorzystywanie usług the Universe of Memory w jakimkolwiek nielegalnym celu, w tym między innymi do spiskowania w celu naruszenia prawa.
 • Przesyłanie, publikowanie oraz ujawnianie informacji, oraz treści będących własnością the Universe of Memory, których nie masz prawa ujawniać lub udostępniać na mocy prawa, lub w ramach stosunków umownych, lub powierniczych.
 • Przesyłanie, publikowanie oraz ujawnianie informacji, oraz treści, które naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności.
 • Przesyłanie oraz publikowanie jakichkolwiek nieautoryzowanych reklam.
 • Przesyłanie, publikowanie oraz ujawnianie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego.
 • Prześladowanie oraz nękanie kogokolwiek.
 • Fałszowanie tytułów, nagłówków lub manipulowanie innymi identyfikatorami treści w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek komunikacji przesyłanej za pośrednictwem the Universe of Memory.
 • Fałszowanie zapytań internetowych w celu uzyskania dostępu do stron, do których przeglądania nie masz uprawnień ani wykonywania operacji, do których nie masz uprawnień.
 • Zakłócanie działania usług the Universe of Memory, oraz serwerów lub sieci podłączonych do usług the Universe of Memory, lub łamanie jakiekolwiek wymagania, procedury, zasady lub przepisu dotyczącego sieci podłączonych do the Universe of Memory.
 • Używanie jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, aby zakłócać lub próbować zakłócić prawidłowe działanie the Universe of Memory.
 • Podejmowanie wszelakich działań, które wymuszają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury sieciowej usług świadczonych przez the Universe of Memory.
 • Korzystanie z usługi the Universe of Memory w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie dozwolony w Warunkach Użytkowania.
 • Używanie jakichkolwiek botów, pająków lub innego automatycznego urządzenia, lub manualnego procesu, aby monitorować lub kopiować dowolną zawartość usług the Universe of Memory.
 • Reprodukowanie, powielanie kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie lub wykorzystywanie do jakichkolwiek celów komercyjnych dowolnej części usług the Universe of Memory, korzystania z usług the Universe of Memory lub dostępu do usług the Universe of Memory, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez the Universe of Memory z właściwym przypisaniem tych treści do the Universe of Memory.

Użytek międzynarodowy

Mając na uwadze globalny charakter internetu, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi zasad dotyczących odpowiedniego zachowania online oraz publikacji odpowiednich treści. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Polski lub kraju, w którym mieszkasz.


Informacje zawarte w tej witrynie

Rozumiesz, że publikując materiały na stronie the Universe of Memory lub w inny sposób dostarczając materiały do the of Memory, udzielasz the Universe of Memory bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie tych informacji w usługach oferowanych przez the Universe of Memory, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Ponadto rozumiesz, że the Universe of Memory zastrzega sobie prawo do przeformatowania, redagowania fragmentów lub tłumaczenia wszelkich przesłanych przez Ciebie materiałów. Za wszelkie informacje publikowane publicznie lub prywatnie przesyłane przez the Universe of Memory, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której te treści pochodzą, i że the Universe of Memory nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub omyłki występujące w jakiejkolwiek treści.


Komunikacja z the Universe of Memory 

W trakcie świadczenia usług The Universe of Memory może komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej (zobacz naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o warunkach komunikacji). Zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail, które są właściwe dla Ciebie / Twojego konta i są niezbędne do normalnego funkcjonowania usług the Universe of Memory. Zgadzasz się również na umieszczenie swojego imienia i / lub adresu e-mail w nagłówku niektórych wiadomości, które inicjujesz za pośrednictwem usługi the Universe of Memory.


Monitorowanie i egzekwowanie

Mimo że mamy prawo do monitorowania aktywności i treści związanych z usługami the Universe of Memory, nie jesteśmy do tego zobowiązani. A ponieważ nie mamy i nie możemy mieć pełnej możliwości kontrolowania lub aktywnego monitorowania treści, nie gwarantujemy ich dokładności, integralności ani jakości.

Ponieważ standardy społeczności są różne, i poszczególne osoby czasami decydują się nie przestrzegać naszych zasad i praktyk, podczas korzystania z naszej witryny internetowej możesz być narażony na treści, które uznasz za obraźliwe lub budzące zastrzeżenia. Możesz skontaktować się z nami, aby poinformować nas o treściach, które uważasz za nieodpowiednie. W takim przypadku możemy badać skargi i naruszenia naszych zasad, na które zwróciliśmy naszą uwagę, i możemy podjąć wszelkie działania, które naszym zdaniem są odpowiednie, w tym między innymi wydawanie ostrzeżeń, usuwanie treści lub zamykanie kont i / lub subskrypcji.

Jednak ze względu na różne sytuacje i interpretacje zastrzegamy sobie również prawo do niepodejmowania żadnych działań. Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek części usług the Universe of Memory, które mogą narazić Cię na coś, z czym czujesz się niekomfortowo. W żadnych okolicznościach nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym między innymi za błędy, pominięcia lub omyłki w jakichkolwiek treściach, lub jakiekolwiek straty, lub szkody poniesione w wyniku korzystania, dostępu do lub odmowy dostępu do jakichkolwiek treści na naszej stronie internetowej.


Odszkodowanie

Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, niniejszym zwalniasz the Universe of Memory, oraz jego pracowników, agentów, spółki zależne, stowarzyszone i innych partnerów z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne szkody wynikające z i) korzystania z usługi the Universe of Memory; ii) nieautoryzowanego dostępu do lub zmiany sposobu Twojej komunikacji z, lub za pośrednictwem the Universe of Memory, lub iii) wszelkich innych spraw związanych z usługami the Universe of Memory.

Wszelkie transakcje biznesowe, które mogą wyniknąć między użytkownikami w wyniku korzystania z usług, treści oraz strony the Universe of Memory, są wyłączną odpowiedzialnością zaangażowanych w nie stron.

Rozumiesz i zgadzasz się, że the Universe of Memory może ujawnić informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub działając w dobrej wierze w przekonaniu, że takie ujawnienie jest uzasadnione w celu przestrzegania procesu prawnego, egzekwowania niniejszych Warunków Użytkowania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa the Universe of Memory oraz jego użytkowników i społeczeństwa.


Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, że każda usługa dostarczana przez the Universe of Memory udostępniana jest w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności” oraz że the Universe of Memory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szybkie lub właściwe dostarczenie usług, lub za zachowanie jakichkolwiek informacji dostarczanych przez użytkowników. The Universe of Memory nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub istnienie komunikacji między użytkownikami. The Universe of Memory wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno wyrażonych wyraźne, jak i dorozumianych, w tym, m.in. domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw.

The Universe of Memory nie daje żadnej gwarancji, że (i) usługi The Universe of Memory spełnią Twoje wymagania, (ii) usługi the Universe of Memory będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, (iii) rezultaty, które mogą być uzyskane z korzystania z usług the Universe of Memory będą dokładne lub niezawodne, (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych, lub otrzymanych od the Universe of Memory spełni oczekiwania użytkownika. v) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.

Wszelkie materiały pobierane lub uzyskane w inny sposób dzięki korzystaniu z wszelkich usług the Universe of Memory są pobierane na Twoją własną odpowiedzialność  i ryzyko. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikających z pobierania takich materiałów.

Żadne porady ani informacje, ustne czy pisemne, otrzymane przez użytkownika od the Universe of Memory lub poprzez usługi dostarczane przez the Universe of Memory, nie stanowią żadnej gwarancji, chyba że znajduje się ona w niniejszych Warunkach Użytkowania.


Całość porozumienia

Warunki Użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a the Universe of Memory i regulują korzystanie z usług the Universe of Memory, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a the Universe of Memory.


Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik wyraźnie zrozumiał i zgadza się, że the Universe of Memory nie będzie odpowiedzialny za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe szkody, w tym m.in. za utratę zysków, dóbr, czy też inne szkody (nawet jeśli the Universe of Memory został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód). 


Warunki sprzedaży

Dostęp do niektórych materiałów, materiałów w formie wideo oraz innych treści the Universe of Memory odbywa się za opłatą (tzw. usługi premium). Twoja płatność za dostęp do dowolnej usługi premium the Universe of Memory podlega następującym warunkom:

Cena oraz plany ratalne. Cena za wszelkie usługi premium zostanie udostępniona za pośrednictwem usług the Universe of Memory w momencie zakupu. Możesz zapłacić za dostęp do usług Premium w całości w momencie zakupu lub zgodnie z jakimkolwiek udostępnionym przez nas planem płatności ratalnych.

Spłata planów ratalnych. Jeśli wybierzesz plan płatności ratalnej, niniejszym udzielasz nam zgody na automatyczne naliczanie stosownej opłaty za usługi premium poprzez wybraną przez Ciebie metodę płatności na początku każdego obowiązującego okresu płatności, aż do zakończenia wszystkich płatności. Wybierając plan płatności ratalnej, zgadzasz się na przechowywanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o wyznaczonej metodzie płatności, w tym wszystkich informacji rozliczeniowych.

Obowiązujące metody płatności. Do zakupu dostępu do usług the Universe of Memory można używać tylko metod płatności, które są przez nas akceptowane lub przez wyznaczone przez nas podmioty obsługujące płatności. Składając zamówienie na zakup dostępu do naszych usług Premium, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do korzystania z wyznaczonej metody płatności i upoważniasz nas lub wyznaczone przez nas podmioty obsługujące płatności do obciążania Cię kosztami zakupu tą metodą. Jeśli Twoja metoda płatności nie może zostać zweryfikowana lub jest nieprawidłowa, Twoje zamówienie może zostać automatycznie zawieszone lub anulowane. Aby kontynuować realizację zamówienia, musisz rozwiązać każdy problem, który napotkamy my lub wyznaczone przez nas podmioty przetwarzające płatności.

Zwroty kosztów. Aby kwalifikować się do zwrotu pieniędzy, należy złożyć wniosek o zwrot za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta (bartosz@universeofmemory.com) w odpowiednim okresie czasu określonym na stronie sprzedaży dla każdego produktu.

Brak anulowań. Z wyjątkiem naszej polityki zwrotu kosztów, wszystkie transakcje sprzedaży uważane są ostateczne i nie oferujemy żadnych zwrotów ani unieważnień zakupu. Jeśli wybierzesz plan spłaty ratalnej, będziesz zobowiązany do uregulowania wszystkich płatności ratalnych.

Brak płatności oraz ich samodzielnie zawieszenie: Brak płatności raty związanej z którąkolwiek z usług the Universe of Memory może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub zakończeniem dostępu do wszystkich usług. Po zawieszeniu lub wypowiedzeniu usług nie będziesz już mieć dostępu do swojego konta ani żadnych usług. Aby zachować dostęp do swojego konta i wszystkich powiązanych usług, Twoje konto i płatności muszą być aktualne. Zgodnie z naszą polityką zwrotów, jeśli Twoje konto zostanie zawieszone lub zamknięte z powodu braku płatności, nie otrzymasz żadnego zwrotu. W takim przypadku obowiązuje jedynie określone prawem prawo do zwrotu w przeciągu 14 dni od daty zakupu. Co więcej, żadne zaplanowane automatyczne odnowienia płatności nie będą miały miejsca.

Błędy w opłatach. W przypadku błędu, który skutkuje nieprawidłowym obciążeniem, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia takiego błędu i odpowiedniego skorygowania zamówienia, jeśli to konieczne (w tym do naliczenia prawidłowej ceny) lub do anulowania zamówienia i zwrotu błędnej kwoty. Ponadto możemy zamiast zwrotu kosztów, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zdecydować się na przyznanie Ci kredytu serwisowego o wartości równej kwocie pobranej z Twojej metody płatności.

Podatki. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące podatki od sprzedaży lub użytkowania, cła lub inne podatki, lub opłaty rządowe płatne w związku z zakupem. Jeśli nie zapłacisz takiego podatku od sprzedaży lub innego podatku, lub opłaty od transakcji, będziesz odpowiedzialny za takie podatki lub opłaty w przypadku, gdy zostanie później określone jako należne przy takiej sprzedaży. The Universe of Memory zastrzega sobie prawo do pobrania takich podatków lub opłat w momencie dokonania płatności.

Dostęp do usług. Po dokonaniu pełnej płatności za usługę premium reklamowaną jako „dożywotni dostęp” otrzymasz do niej dostęp, na czas, w którym the Universe of Memory obsługuje witrynę i Twój określony produkt, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dostarczania naszych usług oraz produktów, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, według własnego uznania. Jeśli tak się stanie, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem, tak abyś mógł pobrać zakupiony produkt na komputer, jeśli został on zakupiony w formie cyfrowej.


>