Pytania konwersacyjne – Szkoła

STUDYING & LEARNING (studiowanie i nauka)

 •  Do you have homework every day? How much time do you spend on it? - Czy masz zadania domowe codziennie? Ile czasu na nie poświęcasz?
 • Do you prefer studying alone or with friends? - Czy wolisz uczyć się sam/a czy w grupie z przyjaciółmi?
 • How do you stay organized with your school work and assignments? - Jak utrzymujesz porządek podczas pracy i zadaniach szkolnych?
 • Do you prefer learning through textbooks or online resources? - Czy wolisz uczyć się z podręczników czy z zasobów online?
 • Do you listen to music while studying or doing homework? - Czy słuchasz muzyki podczas nauki lub wykonywania zadań domowych?
 • What kind of environment do you prefer for studying (quiet, noisy, with music, etc.)? - Jakie środowisko preferujesz podczas nauki (cisza, hałas, z muzyką itp.)?
 • How do you handle distractions while studying or doing homework? - Jak radzisz sobie z rozpraszaczami podczas nauki lub wykonywania prac domowych?
 • What is your favorite way to study or prepare for exams? - Jaki jest twój ulubiony sposób nauki lub przygotowywania się do egzaminów?
 • Do you prefer taking tests on paper or on a computer? - Czy wolisz pisać testy na papierze czy na komputerze?
 • How do you stay organized with your school materials, like notebooks and textbooks? - Jak utrzymujesz porządek w swoich materiałach szkolnych, takich jak zeszyty i podręczniki?
 • What is your favorite type of homework assignment? - Jaki jest twój ulubiony rodzaj zadania domowego?
 • What is your favorite learning style (visual, auditory, or kinesthetic)? - Jaki jest twój ulubiony styl nauki (wizualny, słuchowy czy kinestetyczny)?
 • What is your favorite type of test or exam question? - Jaki jest twój ulubiony rodzaj pytania na teście lub na egzaminie?
 • Do you have any study habits or routines that help you succeed in school? - Czy masz jakieś nawyki lub rutyny podczas nauki, które pomagają Ci osiągnąć sukcesy w szkole?
 • How do you handle stress during exam periods? - Jak radzisz sobie ze stresem w okresie egzaminów?
 • What subjects do you find the most difficult? - Z jakimi przedmiotami masz największy problem?
 • Do you like to study at home or at school? Why? - Czy lubisz uczyć się w domu czy w szkole? Dlaczego?
 • How do you prepare for exams or tests? - Jak przygotowujesz się do egzaminów lub sprawdzianów?
 • What is your favorite way to take notes in class? - Jaki jest twój ulubiony sposób robienia notatek na lekcjach?
 • How do you prepare for exams or tests? - Jak przygotowujesz się do egzaminów lub sprawdzianów?
 • How do you organize your school supplies? - Jak organizujesz swoje przybory szkolne?
 • How do you handle the pressure of meeting deadlines for school assignments? - Jak radzisz sobie z presją dotrzymania terminów w przypadku zadań szkolnych?
 • How do you stay motivated when school becomes challenging?  - Jak utrzymujesz motywację, gdy nauka w szkole staje się trudna?
 • How do you feel when your teacher gives surprise quizzes or tests? - Jak się czujesz, gdy nauczyciel daje niespodziewane kartkówki lub testy?
 • How do you stay focused during long classes? - Jak utrzymujesz koncentrację podczas długich lekcji?
 • Do you use a planner or calendar to track your school assignments and events? - Czy korzystasz z planera lub kalendarza, aby śledzić zadania szkolne i wydarzenia?
 • What is the most interesting fact you've learned in school recently? - Jaki jest najciekawszy fakt, o którym dowiedziałeś/dowiedziałaś się niedawno w szkole?
 • How do you feel on the first day of school? - Jak się czujesz w pierwszy dzień szkoły?
 • What is the most interesting project you've ever done for school? - Jaki jest najbardziej interesujący projekt, który kiedykolwiek zrobiłeś/zrobiłaś dla szkoły?
 • Have you ever participated in a school science fair? What was your project? - Czy kiedykolwiek brałeś/ brałaś udział w szkolnym konkursie związanym z nauką przyrodniczą? Jaki był twój projekt?
 • Do you have a favorite book that you've read for school? - Czy masz ulubioną książkę, którą czytałeś/czytałaś na zajęcia w szkole?
 • Do you prefer working with computers or writing by hand in class? - Czy wolisz pracować z komputerem czy pisać ręcznie na lekcjach?
 • What is the most creative assignment you've ever completed for school? - Jaki był najbardziej kreatywny projekt, który kiedykolwiek ukończyłeś/ukończyłaś w szkole?
 • What is your favorite type of school project? Why? - Jaki jest twój ulubiony rodzaj projektu szkolnego? Dlaczego?
 • Do you prefer listening to lectures or watching videos in class? - Czy wolisz słuchać wykładów, czy oglądać filmy w czasie lekcji?
 • What is one skill you've developed through your school experiences? - Jaka jest jedna umiejętność, którą rozwinąłeś/ rozwinęłaś dzięki doświadczeniom szkolnym?
 • What is the most valuable lesson you've learned from a teacher? - Jaka jest najcenniejsza lekcja, którą nauczyłeś się od nauczyciela?

FREE TIME (czas wolny)

 •  Are you involved in any clubs or extracurricular activities? - Czy jesteś zaangażowany/a w jakieś koła lub zajęcia pozalekcyjne?
 • What do you do after school? - Co robisz po szkole?
 • How do you balance schoolwork with your hobbies and interests? - Jak równoważysz naukę w szkole z zainteresowaniami i hobby?
 • What do you like to do on weekends to relax from school? - Co lubisz robić w weekendy, żeby się zrelaksować po szkole?
 • Have you ever attended a school dance or party? What was it like? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w szkolnym balu lub imprezie? Jakie to było doświadczenie?
 • What do you like to do during your break time at school? - Co lubisz robić podczas przerwy szkolnej?
 • Do you like field trips? What was your favorite one? - Czy lubisz wycieczki szkolne? Jaka była twoja ulubiona?
 • Do you have a favorite school trip memory? What happened? - Czy masz ulubione wspomnienie z wycieczki szkolnej? Co się na niej wydarzyło?
 • Have you ever participated in a school talent show? What did you do? - Czy kiedykolwiek brałeś/ brałaś udział w szkolnym talent show? Co robiłeś/robiłaś?
 • How do you spend your summer vacations away from school? - Jak spędzasz letnie wakacje poza okresem szkolnym?
 • How do you manage your time effectively for school and personal life? - Jak efektywnie zarządzasz czasem na naukę w szkole i życie osobiste?
 • How do you celebrate the end of the school year? - Jak świętujesz koniec roku szkolnego?
 • What do you usually do during recess? - Co zwykle robisz podczas przerwy w szkole?
 • Do you have any favorite educational games or activities? - Czy masz jakieś ulubione gry edukacyjne lub aktywności?

SCHOOL LIFE (życie szkolne)

 • What is your favorite subject in school? - Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
 • How many classes do you have in a day? - Ile masz zajęć w ciągu jednego dnia?
 • What is your least favorite subject in school? Why? - Jaki przedmiot w szkole podoba Ci się najmniej? Dlaczego
 • How do you go to school every day? - Jak codziennie dojeżdżasz do szkoły?
 • What time does your school start? - O której godzinie zaczyna się Twój dzień szkolny?
 • Do you wear a uniform to school? - Czy nosisz mundurek szkolny?
 • What is the most challenging part of school for you? - Co jest dla ciebie najtrudniejsze w szkole?
 • What is your least favorite subject in school? Why? - Jaki przedmiot w szkole podoba Ci się najmniej? Dlaczego?
 • What is your favorite school activity? - Jaka jest twoja ulubiona aktywność szkolna?
 • How long is your school day? - Jak długo trwa twój dzień szkolny?
 • What are your goals for this school year? - Jakie masz cele na ten rok szkolny?
 • What time does your school finish? - O której godzinie kończy się twój dzień szkolny?
 • Do you have any school-related goals for the future? - Czy masz jakieś szkolne cele na przyszłość?
 • What do you like most about your school? - Co najbardziej Ci się podoba w twojej szkole?
 • Do you have a favorite teacher? Why do you like them? - Czy masz ulubionego nauczyciela? Dlaczego go lubisz?
 • Do you have a best friend at school? Tell me about them. - Czy masz najlepszego przyjaciela w szkole? Opowiedz mi o nim.
 • What do you usually have for lunch at school? - Co zazwyczaj jesz na lunch w szkole?
 • Do you have a school library? Do you go there often? - Czy masz bibliotekę w swojej szkole? Czy często tam chodzisz?
 • Do you have a favorite spot on the school campus? Where is it? - Czy masz ulubione miejsce na terenie szkoły? Gdzie się znajduje?
 • What is the name of your school? - Jak nazywa się twoja szkoła?
 • How do you prepare for a new school year? - Jak przygotowujesz się do nowego roku szkolnego?
 • What is the most interesting thing you've learned at school recently? - Co najciekawszego dowiedziałeś/łaś się niedawno w szkole?
 • Do you have a favorite classroom activity? - Czy masz ulubioną aktywność w klasie?
 • What do you think is the most important subject in school? - Co uważasz za najważniejszy przedmiot szkolny?
 • What is your favorite thing to do during physical education class? - Co najbardziej lubisz robić na lekcjach wychowania fizycznego?
 • Have you ever participated in a school play or concert? What was your role? - Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w szkolnym przedstawieniu lub koncercie? Jaka była twoja rola?
 • Do you have assemblies at school? What are they about? - Czy odbywają się u was w szkole zgromadzenia? O czym są?
 • Do you have a school mascot? What is it? - Czy macie maskotkę szkolną? Jaka to jest?
 • Do you have any favorite school memories? - Czy masz jakieś ulubione wspomnienia ze szkoły?
 • Are there any school rules you don't agree with? Why? - Czy są jakieś szkolne zasady, z którymi się nie zgadzasz? Dlaczego?
 • Have you ever had a substitute teacher? What was that experience like? - Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś nauczyciela zastępczego? Jakie było to doświadczenie?
 • What do you think about having strict dress codes or uniforms in schools? - Co sądzisz o wprowadzeniu surowych przepisów dotyczących ubioru lub mundurków w szkołach?
 • What is one thing you would change about your school if you could? - Jaka jest jedna rzecz, którą byś zmienił/zmieniła w swojej szkole, gdybyś mógł/mogła?
 • Are there any subjects you wish your school offered? - Czy jest jakiś przedmiot, który chciałbyś/łabyś, żeby były oferowane w twojej szkole?
 • Are there any school traditions that you enjoy? - Czy są jakieś szkolne tradycje, które Ci się podobają?
 • Do you have any memorable moments from a school event or assembly? - Masz jakieś zapadające w pamięć momenty z wydarzeń szkolnych lub zgromadzeń?
 • Have you ever won an award at school? What was it for? - Czy kiedykolwiek zdobyłeś/łaś nagrodę w szkole? Za co?
 • How do you stay energized during long days at school? - Jak utrzymujesz energię podczas długich dni w szkole?
 • Have you ever been part of a school debate? What was the topic? - Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś częścią debaty szkolnej? Jaki był jej temat?
 • What do you think is the most important quality in a good teacher? - Co według ciebie jest najważniejszą cechą dobrego nauczyciela?
 • If you could design your perfect school, what would it be like? - Gdybyś mógł/mogła zaprojektować swoją wymarzoną szkołę, jakby wyglądała?
 • Have you ever volunteered for a school event or project? What was your role? - Czy kiedykolwiek ochotniczo uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w szkolnym wydarzeniu lub projekcie? Jaka była twoja rola?
 • How do you get to school in bad weather? - Jak dojeżdżasz do szkoły w złych warunkach pogodowych?
 • What is the most helpful piece of feedback a teacher has given you? - Jaka była najbardziej pomocna opinia, którą otrzymałeś/otrzymałaś od nauczyciela?
 • Do you have a school principal? What is their name? - Czy macie dyrektora w swojej szkole? Jak ma na imię?
 • What is your favorite season for going to school? Why? - Jaka jest Twoja ulubiona pora roku na chodzenie do szkoły? Dlaczego?
 • What subject does your favorite teacher teach? - Jakiego przedmiotu uczy Twój ulubiony nauczyciel?
 • How many teachers do you have? - Ilu masz nauczycieli?
 • Have you ever been on a school sports team? Which sport? - Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś w szkolnej drużynie sportowej? Jaki był to sport?
 • Have you ever had to change schools? What was that experience like? - Czy kiedykolwiek musiałeś/musiałaś zmienić szkołę? Jakie było to doświadczenie?
 • What is your favorite thing about your school's building or campus? - Co lubisz najbardziej w budynku lub kampusie swojej szkoły?
 • Have you ever joined a school club? Which one(s)? - Czy kiedykolwiek dołączyłeś/dołączyłaś do szkolnego klubu? Którego/kiedy?
 • Do you think your school has enough resources and support for students? - Czy uważasz, że twoja szkoła ma wystarczające zasoby i wsparcie dla uczniów?

CLASSROOM ENVIRONMENT (środowisko klasowe)

 • How many students are in your class? - Ile uczniów jest w twojej klasie?
 • Do you prefer group work or individual work in class? Why? - Czy wolisz pracować w grupie czy indywidualnie na zajęciach? Dlaczego?
 • Do you like to sit in the front or the back of the classroom? Why? - Czy lubisz siedzieć na przodzie czy na tyle klasy? Dlaczego?
 • Have you ever been a class representative? What were your responsibilities? - Czy kiedykolwiek byłeś/byłaś przedstawicielem/ przedstawicielką klasy? Jakie były twoje obowiązki?
 • What qualities do you look for in a good classmate? - Jakich cech szukasz u dobrego kolegi/koleżanki z klasy?
 • Do you like to participate in class discussions? Why or why not? - Czy lubisz brać udział w dyskusjach w klasie? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 • Have you ever had a difficult experience with a teacher or classmate? How did you handle it? - Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś trudne doświadczenia z nauczycielem lub kolegą/koleżanką z klasy? Jak sobie z nimi poradziłeś/poradziłaś?
 • Have you ever helped a classmate with their schoolwork? How did it make you feel? - Czy kiedykolwiek pomagałeś/ pomagałaś koledze/ koleżance z klasy w nauce? Jak się z tym czułeś/czułaś?
 • Do you enjoy group projects in school? Why or why not? - Czy lubisz projekty grupowe w szkole? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 • How do you make new friends at school? - Jak nawiązujesz nowe znajomości w szkole?
 • How do you handle a disagreement with a classmate? - Jak radzisz sobie z nieporozumieniem z kolegą/koleżanką z klasy?
 • What do you think makes a good classroom environment? - Co twoim zdaniem tworzy dobry klimat w klasie?
 • Have you ever given a speech in front of your classmates? How did it go? - Czy kiedykolwiek wygłaszałeś /wygłaszałaś przemówienie przed kolegami/koleżankami z klasy? Jak poszło?
 • How do you feel when you have to give a presentation in class? - Jak się czujesz, gdy musisz wykonywać prezentację przed klasą?
 • What do you think about using technology in the classroom? - Co myślisz o korzystaniu z technologii w klasie?
 • Do you like to ask questions in class? Why or why not? - Czy lubisz zadawać pytania na lekcjach? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 • What do you think makes a good student? - Co, Twoim zdaniem, czyni dobrego ucznia?
 • If you could give advice to a new student at your school, what would it be? - Gdybyś mógł/mogła dać radę nowemu uczniowi w swojej szkole, co byś mu doradził/doradziła?

>