Pytania konwersacyjne – Studia

STUDIES - Studia

 • What factors should I consider when choosing a university? - Jakie czynniki powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze uniwersytetu?
 • What are the most popular majors among students? - Jakie kierunki są najbardziej popularne wśród studentów?
 • How can I finance my studies? - Jak mogę sfinansować swoje studia?
 • What is the average duration of a bachelor's degree program? - Jaka jest średnia długość programu studiów licencjackich?
 • Are there any scholarships available for international students? - Czy są dostępne jakieś stypendia dla studentów zagranicznych?
 • What is the application process for university admissions? - Jaki jest proces rekrutacji na studia?
 • Can I work part-time while studying? - Czy mogę pracować na pół etatu podczas studiowania?
 • How much does tuition cost? - Ile kosztują czesne na studia?
 • Are there any opportunities for internships or work placements? - Czy są dostępne możliwości odbycia stażu lub praktyk zawodowych?
 • What resources are available for career counseling? - Jakie zasoby są dostępne w zakresie doradztwa zawodowego?
 • What extracurricular activities are offered at the university? - Jakie zajęcia pozalekcyjne są oferowane na uczelni?
 • How many credits do I need to complete for graduation? - Ile punktów ECTS muszę zdobyć, aby ukończyć studia?
 • What is the student-to-faculty ratio? - Jaka jest liczba studentów na jednego wykładowcę?
 • Can I study abroad for a semester? - Czy mogę studiować za granicą przez jeden semestr?
 • Are there any research opportunities for undergraduate students? - Czy są dostępne możliwości prowadzenia badań dla studentów studiów licencjackich?
 • How accessible are the campus facilities for students with disabilities? - Jak dostępne są obiekty kampusu dla studentów niepełnosprawnych?
 • What is the average class size? - Jaka jest średnia liczba studentów w klasie?
 • Are there any opportunities for language learning on campus? - Czy są dostępne możliwości nauki języków obcych na kampusie?
 • Can I change my major after enrolling? - Czy mogę zmienić kierunek studiów po zapisaniu się?
 • Are there any study abroad programs specifically for my major? - Czy są dostępne programy studiów za granicą specjalnie dla mojego kierunku?
 • How many hours of studying should I expect per week? - Ile godzin nauki powinienem oczekiwać tygodniowo?
 • What is the campus housing like? - Jakie są warunki zakwaterowania na kampusie?
 • Are there any opportunities for undergraduate research? - Czy są dostępne możliwości prowadzenia badań dla studentów studiów licencjackich?
 • What is the job placement rate for graduates? - Jaki jest wskaźnik zatrudnienia absolwentów?
 • Can I transfer credits from another university? - Czy mogę przenieść zaliczenia z innej uczelni?
 • What support services are available for students? - Jakie usługi wsparcia są dostępne dla studentów?
 • Is there a career fair on campus? - Czy na kampusie odbywa się targi pracy?
 • Can I take online courses as part of my program? - Czy mogę brać udział w kursach online w ramach mojego programu studiów?
 • Are there any study groups or tutoring services available? - Czy są dostępne grupy do nauki, lub usługi korepetycji?
 • What is the student community like? - Jaka jest społeczność studencka?

 • Are there any opportunities for networking with professionals in my field? - Czy są dostępne możliwości nawiązania kontaktów zawodowych w mojej dziedzinie?
 • What is the university's reputation for academic excellence? - Jaka jest reputacja uczelni pod względem doskonałości akademickiej?
 • How diverse is the student body? - Jak zróżnicowane jest ciało studenckie?
 • Can I participate in sports or join a club? - Czy mogę uczestniczyć w sportach, lub dołączyć do klubu?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to publish research papers? - Czy są dostępne możliwości publikowania prac badawczych dla studentów studiów licencjackich?
 • What career resources are available for alumni? - Jakie zasoby zawodowe są dostępne dla absolwentów?
 • How competitive is the admission process? - Jak konkurencyjny jest proces rekrutacji?
 • Are there any study abroad scholarships available? - Czy są dostępne jakieś stypendia na studia za granicą?
 • What is the average class attendance policy? - Jaka jest polityka obecności na zajęciach?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to present research at conferences? - Czy są dostępne możliwości prezentowania badań przez studentów studiów licencjackich na konferencjach?
 • What types of financial aid are available? - Jakie rodzaje pomocy finansowej są dostępne?
 • How can I get involved in student organizations or clubs? - Jak mogę zaangażować się w organizacje, lub kluby studenckie?
 • What is the graduation rate for students in my program? - Jaki jest wskaźnik ukończenia studiów dla studentów na moim kierunku?
 • Are there any leadership opportunities for students? - Czy są dostępne możliwości rozwoju umiejętności przywódczych dla studentów?
 • What is the university's policy on plagiarism? - Jaka jest polityka uczelni w zakresie plagiatu?
 • Are there any study spaces or libraries open 24/7? - Czy są dostępne miejsca do nauki, lub biblioteki czynne całą dobę?
 • What kind of academic support is available for students? - Jaki rodzaj wsparcia akademickiego jest dostępny dla studentów?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to present research at the university's symposium? - Czy są dostępne możliwości prezentowania badań przez studentów studiów licencjackich na sympozjum uczelni?
 • How often do professors hold office hours for student consultations? - Jak często profesorowie mają godziny konsultacji dla studentów?
 • What types of study abroad programs are available? - Jakie rodzaje programów studiów za granicą są dostępne?\
 • Are there any specific requirements for international students regarding language proficiency? - Czy są jakieś specyficzne wymagania dla studentów zagranicznych, dotyczące znajomości języka?
 • Can I apply for financial aid as an international student? - Czy mogę ubiegać się o pomoc finansową jako student zagraniczny?
 • What is the faculty-to-student ratio in my department? - Jaka jest liczba wykładowców do liczby studentów na moim wydziale?
 • Are there any on-campus job opportunities for students? - Czy są dostępne jakieś możliwości zatrudnienia na kampusie dla studentów?
 • How can I get involved in undergraduate research projects? - Jak mogę zaangażować się w projekty badawcze studiów licencjackich?
 • What is the university's policy on academic probation and dismissal? - Jaka jest polityka uczelni wobec warunkowego zachowania i relegowania studentów?
 • Can I study abroad in multiple countries during my program? - Czy mogę studiować za granicą w kilku krajach, podczas mojego programu studiów?\
 • Are there any opportunities for students to publish their work in university journals? - Czy są dostępne możliwości publikacji prac studentów w czasopismach uczelnianych?
 • How can I find housing off-campus? - Jak mogę znaleźć zakwaterowanie poza kampusem?
 • Are there any study tours or field trips organized by the university? - Czy są organizowane wycieczki edukacyjne, lub wyjazdy terenowe przez uczelnię?

 • What is the process for transferring to another department within the university? - Jaki jest proces przenoszenia się do innego wydziału na uczelni?
 • Can I take courses from other departments as electives? - Czy mogę brać kursy z innych wydziałów jako przedmioty dodatkowe?
 • What academic resources are available in the university library? - Jakie zasoby naukowe są dostępne w bibliotece uczelni?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to participate in conferences or academic events? - Czy są dostępne możliwości uczestnictwa studentów studiów licencjackich w konferencjach, lub wydarzeniach naukowych?
 • How does the university support student entrepreneurship and innovation? - Jak uczelnia wspiera przedsiębiorczość i innowacje studenckie?
 • Are there any specialized facilities or laboratories for specific majors? - Czy są dostępne specjalistyczne obiekty, lub laboratoria dla konkretnych kierunków?
 • What is the university's policy on class attendance and participation? - Jaka jest polityka uczelni, dotycząca obecności na zajęciach i uczestnictwa?
 • Can I take a gap year before starting my studies? - Czy mogę zrobić sobie rok przerwy przed rozpoczęciem studiów?
 • What support services are available for international students? - Jakie usługi wsparcia są dostępne dla studentów zagranicznych?
 • Are there any exchange programs with partner universities? - Czy są dostępne programy wymiany z uniwersytetami partnerskimi?
 • How can I get involved in student government or student organizations? - Jak mogę zaangażować się w samorząd studencki, lub organizacje studenckie?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to collaborate with graduate students on research projects? - Czy są dostępne możliwości współpracy studentów studiów licencjackich ze studentami studiów magisterskich i doktoranckich w projektach badawczych?
 • What types of academic support are available for students with learning disabilities? - Jakie rodzaje wsparcia akademickiego są dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami intelektualnymi?
 • Can I take courses outside of my major as electives? - Czy mogę brać kursy spoza swojego kierunku jako przedmioty dodatkowe?
 • How does the university support students in finding internships or job placements? - Jak uczelnia wspiera studentów w znalezieniu staży, lub pracy?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to participate in community service or volunteer programs? - Czy są dostępne możliwości uczestnictwa studentów studiów licencjackich w programach społecznych, lub wolontariackich?
 • What is the average class scheduling like? Are there evening or weekend classes available? - Jak wygląda średni plan zajęć? Czy są dostępne zajęcia wieczorowe, lub weekendowe?
 • Can I study abroad in my native language? - Czy mogę studiować za granicą w moim rodzimym języku?
 • How does the university support students' mental health and well-being? - Jak uczelnia wspiera zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie studentów?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to collaborate with faculty members on research projects? - Czy są dostępne możliwości współpracy studentów studiów licencjackich z członkami kadry akademickiej w projektach badawczych?
 • What is the university's policy on academic integrity and plagiarism? - Jaka jest polityka uczelni w zakresie uczciwości akademickiej i plagiatu?
 • Can I study part-time and work full-time? - Czy mogę studiować na część etatu i pracować na pełny etat?
 • What types of career services are available for students? - Jakie rodzaje usług zawodowych są dostępne dla studentów?
 • What resources are available for students who need academic accommodations? - Jakie zasoby są dostępne dla studentów, którzy potrzebują dostosowań akademickich?
 • Are there any study abroad programs specifically designed for my major? - Czy są dostępne programy studiów za granicą, specjalnie zaprojektowane dla mojego kierunku?
 • What are the requirements for graduating with honors? - Jakie są wymagania, aby ukończyć studia z wyróżnieniem?
 • Can I pursue a double major or a minor alongside my primary major? - Czy mogę studiować dwa główne kierunki, lub kierunek dodatkowy obok mojego głównego?
 • What research opportunities are available for graduate students? - Jakie możliwości badawcze są dostępne dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich?
 • Can I study abroad during the summer break? - Czy mogę studiować za granicą w trakcie przerwy letniej?
 • How does the university assist students in finding internships or job placements? - Jak uczelnia pomaga studentom w znalezieniu staży, lub zatrudnienia?

 • Are there any opportunities for undergraduate students to collaborate with industry professionals? - Czy są dostępne możliwości współpracy studentów studiów licencjackich z profesjonalistami branżowymi?
 • What is the average student satisfaction rate at the university? - Jaka jest średnia stopa zadowolenia studentów na uczelni?
 • Can I study part-time and complete my degree at a slower pace? - Czy mogę studiować na część etatu i ukończyć studia wolniejszym tempem?
 • How can I get involved in undergraduate research conferences or symposiums? - Jak mogę zaangażować się w konferencje, lub sympozja dotyczące badań studiów licencjackich?
 • Are there any study abroad programs with financial aid options? - Czy są dostępne programy studiów za granicą, z możliwością uzyskania pomocy finansowej?
 • What support services are available for first-year students? - Jakie usługi wsparcia są dostępne dla studentów pierwszego roku?
 • Can I pursue an accelerated degree program? - Czy mogę uczestniczyć w programie studiów przyspieszonych?
 • How does the university support students in finding part-time jobs or internships? - Jak uczelnia wspiera studentów w znalezieniu pracy na część etatu, lub staży?
 • Are there any study abroad programs specifically for language immersion? - Czy są dostępne programy studiów za granicą, specjalnie w celu doskonalenia języka?
 • What career services are available for alumni? - Jakie usługi zawodowe są dostępne dla absolwentów?
 • Can I take online courses as part of my degree program? - Czy mogę brać udział w kursach online w ramach mojego programu studiów?
 • How can I get involved in student research projects outside of coursework? - Jak mogę zaangażować się w studenckie projekty badawcze poza zajęciami?
 • What is the university's policy on transfer credits from other institutions? - Jaka jest polityka uczelni dotycząca przenoszenia zaliczeń z innych instytucji?
 • Can I study abroad for a full academic year? - Czy mogę studiować za granicą przez cały rok akademicki?
 • Are there any specialized career fairs or networking events for students in my field? - Czy są organizowane specjalistyczne targi pracy, lub wydarzenia networkingowe dla studentów z mojej dziedziny?
 • How can I apply for financial aid or scholarships? - Jak mogę ubiegać się o pomoc finansową, lub stypendia?
 • Can I participate in research projects led by faculty members? - Czy mogę brać udział w projektach badawczych, prowadzonych przez członków kadry akademickiej?
 • What study skills workshops or resources are available for students? - Jakie warsztaty umiejętności uczenia się, lub zasoby są dostępne dla studentów?
 • Are there any opportunities for students to showcase their creative work, such as art exhibitions or performances? - Czy są dostępne możliwości prezentacji twórczej pracy studentów, takich jak wystawy sztuki, czy występy?
 • How can I connect with alumni for mentoring or networking purposes? - Jak mogę skontaktować się z absolwentami w celu mentorowania, lub nawiązania kontaktów zawodowych?
 • Can I take courses at other universities as part of a study exchange program? - Czy mogę brać udział w kursach na innych uniwersytetach w ramach programu wymiany studenckiej?
 • What is the university's policy on deferring admission? - Jaka jest polityka uczelni w zakresie odroczenia przyjęcia na studia?
 • Can I enroll in a cooperative education program? - Czy mogę zapisać się do programu kształcenia z systemem rotacyjnym między uczelnią, a miejscem pracy?
 • How does the university support student entrepreneurs in starting their own businesses? - Jak uczelnia wspiera studentów- przedsiębiorców w zakładaniu własnych firm?
 • Are there any opportunities for undergraduate students to present their research at national or international conferences? - Czy są dostępne możliwości prezentowania badań przez studentów studiów licencjackich na krajowych, lub międzynarodowych konferencjach?
 • What resources are available for students who need academic tutoring or assistance? - Jakie zasoby są dostępne dla studentów, którzy potrzebują korepetycji, lub pomocy w nauce?
 • Can I study abroad in a non-English-speaking country without knowing the language? - Czy mogę studiować za granicą w kraju, w którym nie jest używany język angielski, nie znając danego języka?
 • What is the university's policy on credit transfer from previous education or work experience? - Jaka jest polityka uczelni dotycząca przenoszenia transferu z poprzedniej uczelni, lub miejsca pracy?

>