Pytania konwersacyjne – Japonia

JAPAN - Japonia

 • What is the capital city of Japan? - Jaka jest stolica Japonii?
 • What is the population of Japan? - Jaka jest liczba ludności Japonii?
 • What are the major cities in Japan? - Jakie są główne miasta w Japonii?
 • What is the official language of Japan? - Jaki jest oficjalny język Japonii?
 • What are some famous landmarks in Japan? - Jakie są znane zabytki w Japonii?
 • What is the traditional clothing of Japan called? - Jak nazywa się tradycyjny strój Japonii?
 • What is the currency used in Japan? - Jaka jest waluta używana w Japonii?
 • What are the most popular dishes in Japanese cuisine? - Jakie są najpopularniejsze dania w kuchni japońskiej?
 • How is the education system in Japan structured? - Jak zorganizowany jest system edukacji w Japonii?
 • What is the climate like in Japan? - Jaki jest klimat w Japonii?
 • What are some famous festivals celebrated in Japan? - Jakie są znane festiwale obchodzone w Japonii?
 • What is the traditional Japanese tea ceremony? - Czym jest tradycyjna, japońska ceremonia herbaciana?
 • How is the transportation system in Japan? - Jak działa system transportu publicznego w Japonii?
 • What are the main religions practiced in Japan? - Jakie są główne religie wyznawane w Japonii?
 • What are the top tourist attractions in Japan? - Jakie są główne atrakcje turystyczne w Japonii?
 • What is the history of Japan's samurai warriors? - Jaka jest historia samurajskich wojowników w Japonii?
 • How does Japan celebrate the New Year? - Jak Japonia obchodzi Nowy Rok?
 • What is the significance of cherry blossoms in Japanese culture? - Jakie jest znaczenie kwitnących wiśni w kulturze japońskiej?
 • What are the traditional arts and crafts of Japan? - Jakie są tradycyjne sztuki i rzemiosła w Japonii?
 • How is the family structure in Japan? - Jak zbudowana jest struktura rodzinna w Japonii?
 • What is the role of anime and manga in Japanese society? - Jaka jest rola anime i mangi w społeczeństwie japońskim?
 • What are some famous Japanese inventions and technological advancements? - Jakie są znane wynalazki i postępy technologiczne Japonii?
 • What is the significance of Mount Fuji in Japanese culture? - Jakie jest znaczenie góry Fuji w kulturze japońskiej?
 • How is the traditional Japanese theater, such as Noh and Kabuki, performed? - Jak odbywa się tradycyjny, japoński teatr, taki jak Noh i Kabuki?
 • What are the major industries driving Japan's economy? - Jakie są główne gałęzie przemysłu, napędzające gospodarkę Japonii?
 • What are the customs and etiquette to be aware of when visiting Japan? - Jakie są zwyczaje i etykieta, o których warto pamiętać podczas wizyty w Japonii?
 • What is the Shinkansen (bullet train) and how does it work? - Czym jest Shinkansen (pociąg kogucikowy), i jak działa?
 • What is the art of bonsai cultivation?- Czym jest sztuka uprawy bonsai?
 • How does the Japanese government function? - Jak działa rząd Japonii?
 • What are some traditional Japanese sports and games? - Jakie są tradycyjne japońskie sporty i gry?

 • What is the concept of "ikigai" in Japanese culture? - Czym jest pojęcie "ikigai" w kulturze japońskiej?
 • How does Japan approach environmental sustainability? - Jak Japonia podchodzi do zrównoważonego rozwoju środowiska?
 • What are the famous historical castles in Japan? - Jakie są znane historyczne zamki w Japonii?
 • What is the traditional Japanese music and dance like? - Jaka jest tradycyjna muzyka i taniec japoński?
 • How does Japan honor its ancestors and practice ancestor worship? - Jak Japonia oddaje cześć przodkom i praktykuje ich kult?
 • What are the traditional Japanese games and toys? - Jakie są tradycyjne japońskie gry i zabawki?
 • What is the significance of the torii gate in Japanese Shinto shrines? - Jaki jest znaczenie bramy torii w japońskich świątyniach shintoistycznych?
 • How does the Japanese tea culture differ from other countries? - W jaki sposób japońska kultura herbaty różni się od innych krajów?
 • What are some famous Japanese martial arts and their origins? - Jakie są znane japońskie sztuki walki i ich pochodzenie?
 • How has modern technology influenced Japanese society? - W jaki sposób nowoczesna technologia wpłynęła na społeczeństwo japońskie?
 • What are the traditional Japanese healing practices, like acupuncture and shiatsu? - Jakie są tradycyjne japońskie praktyki lecznicze, takie jak akupunktura i shiatsu?
 • What is the importance of the Japanese tea houses? - Jaka jest rola japońskich herbaciarni?
 • How does Japan celebrate the cherry blossom season? - Jak Japonia obchodzi sezon zakwitania wiśni?
 • What are the different styles of Japanese architecture? - Jakie są różne style japońskiej architektury?
 • What are some famous Japanese literature and authors? - Jakie są znane japońskie dzieła literackie i autorzy?
 • How does Japan approach disaster preparedness and response? - Jak Japonia podchodzi do przygotowania i reakcji na klęski żywiołowe?
 • What is the significance of the Japanese flag, known as the "Nisshōki"? - Jaki jest znaczenie japońskiej flagi, zwaną "Nisshōki"?
 • How does the traditional Japanese calligraphy, known as "shodo," work? - Jak działa tradycyjna japońska kaligrafia, znana jako "shodo"?
 • What are the popular forms of Japanese performing arts, like Noh and Kabuki? - Jakie są popularne formy sztuk performatywnych w Japonii, takie jak Noh i Kabuki?
 • How does Japan celebrate the Obon festival and honor the spirits of the deceased? - Jak Japonia obchodzi festiwal Obon i oddaje cześć duchom zmarłych?
 • What is the concept of "wabi-sabi" and how is it reflected in Japanese aesthetics? - Czym jest pojęcie "wabi-sabi" i jak odzwierciedla się ono w estetyce japońskiej?
 • How does Japan approach natural disaster mitigation and prevention? - Jak Japonia podchodzi do ograniczania i zapobiegania klęskom żywiołowym?
 • What are some traditional Japanese musical instruments and their history? - Jakie są tradycyjne japońskie instrumenty muzyczne i ich historia?
 • How does the Japanese business etiquette differ from other cultures? - W jaki sposób etykieta biznesowa Japonii różni się od innych kultur?
 • What are the famous Japanese gardens and their design principles? - Jakie są znane japońskie ogrody i zasady ich projektowania?
 • How does Japan approach the conservation of its wildlife and natural habitats? - Jak Japonia podchodzi do ochrony swojej przyrody i siedlisk naturalnych?
 • What are some traditional Japanese pottery and ceramics styles? - Jakie są tradycyjne style ceramiki i wyrobów ceramicznych w Japonii?
 • How does Japan celebrate the Boy's Day (Tango no Sekku) and Girl's Day (Hinamatsuri) festivals? - Jak Japonia obchodzi festiwale Dnia Chłopca (Tango no Sekku) i Dnia Dziewczynki (Hinamatsuri)?
 • What is the concept of "omotenashi" and its significance in Japanese hospitality? - Czym jest pojęcie "omotenashi" i jakie ma ono znaczenie w japońskiej gościnności?
 • How does Japan approach sustainable fishing and marine conservation? - Jak Japonia podchodzi do zrównoważonego rybołówstwa i ochrony morza?

 • What are the traditional Japanese masks used in theater and festivals? - Jakie są tradycyjne japońskie maski używane w teatrze i na festiwalach?
 • How does Japan celebrate the annual Gion Matsuri festival in Kyoto? - Jak Japonia obchodzi coroczny festiwal Gion Matsuri w Kioto?
 • What is the role of the Emperor in modern Japanese society? - Jaka jest rola cesarza we współczesnym społeczeństwie japońskim?
 • How does Japan approach waste management and recycling? - Jak Japonia podchodzi do gospodarki odpadami i recyklingu?
 • What are the traditional Japanese hot spring baths, known as "onsen"? - Jakie są tradycyjne, japońskie gorące źródła, znane jako "onsen"?
 • How does Japan celebrate the annual Sapporo Snow Festival? - Jak Japonia obchodzi coroczny festiwal śnieżny w Sapporo?
 • What are the traditional Japanese woodworking techniques and joinery? - Jakie są tradycyjne japońskie techniki obróbki drewna i łączenia elementów?
 • How does Japan approach space exploration and research? - Jak Japonia podchodzi do eksploracji kosmosu i badań naukowych?
 • What are the traditional Japanese masks used in Noh theater performances? - Jakie są tradycyjne japońskie maski, używane w przedstawieniach teatru Noh?
 • How does Japan celebrate the annual Awa Odori dance festival in Tokushima? - Jak Japonia obchodzi coroczny festiwal taneczny Awa Odori w Tokushima?
 • What are the famous Japanese electronic and automotive companies? - Jakie są znane japońskie firmy elektroniczne i motoryzacyjne?
 • How does Japan approach urban planning and city development? - Jak Japonia podchodzi do planowania przestrzennego i rozwoju miast?
 • What are the traditional Japanese mask-making techniques? - Jakie są tradycyjne japońskie techniki tworzenia masek?
 • How does Japan celebrate the annual Tanabata festival? - Jak Japonia obchodzi coroczny festiwal Tanabata?
 • What is the history of Japan's involvement in sumo wrestling? - Jaka jest historia zaangażowania Japonii w zapasy sumo?
 • How does Japan approach nuclear energy and its usage? - Jak Japonia podchodzi do energii jądrowej i jej wykorzystywania?
 • What are the traditional Japanese puppetry and puppet theater forms? - Jakie są tradycyjne formy lalkarstwa i teatru lalkowego w Japonii?
 • What are the traditional Japanese hot spring baths, known as "onsen"? - Jakie są tradycyjne japońskie gorące źródła, znane jako "onsen"?

>