Pytania konwersacyjne – Irytujące rzeczy

ANNOYING THINGS - Irytujące rzeczy

 • What are the most annoying sounds to you? - Jakie dźwięki są dla Ciebie najbardziej irytujące?
 • What is your biggest pet peeve? - Jaki jest Twój najbardziej irytujący nawyk?
 • Do you find it irritating when people chew loudly? - Czy irytuje Cię głośne żucie jedzenia przez ludzi?
 • How do you feel about people who talk during movies? - Co sądzisz o osobach, które rozmawiają podczas oglądania filmów?
 • What annoys you the most about driving in traffic? - Co Cię najbardziej irytuje podczas jazdy w korku?
 • Are there any specific words or phrases that annoy you when people use them excessively? - Czy są jakieś konkretne słowa lub zwroty, które Cię irytują, gdy są używane zbyt często?
 • Does it bother you when people are constantly late? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie ciągle się spóźniają?
 • How do you react when someone interrupts you while you're speaking? - Jak reagujesz, gdy ktoś przerywa Ci w trakcie rozmowy?
 • Are there any annoying habits that your friends or family members have? - Czy masz jakieś irytujące nawyki u swoich przyjaciół lub członków rodziny?
 • What annoys you about social media? - Co Cię irytuje w mediach społecznościowych?
 • Does it bother you when people don't respond to your messages in a timely manner? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie odpowiadają na Twoje wiadomości w odpowiednim czasie?
 • How do you feel about people who talk loudly on their cell phones in public places? - Co myślisz o osobach, które głośno rozmawiają przez telefon komórkowy w miejscach publicznych?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your coworkers or classmates? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich współpracowników lub kolegów z klasy?
 • What annoys you about people's eating habits? - Co Cię irytuje w nawykach żywieniowych ludzi?
 • How do you react when someone cuts in line in front of you? - Jak reagujesz, gdy ktoś wcina się przed Ciebie w kolejce?
 • Do you find it irritating when people don't clean up after themselves? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie posprzątają po sobie?
 • What are some annoying things that people do on public transportation? - Jakie są irytujące rzeczy, które ludzie robią w transporcie publicznym?
 • How do you feel about people who constantly complain? - Co myślisz o osobach, które ciągle narzekają?
 • Does it bother you when people use their phones during meals or social gatherings? - Czy przeszkadza ci, gdy ludzie używają telefonów podczas posiłków lub spotkań towarzyskich?
 • What annoys you about people's texting habits? - Co Cię irytuje w nawykach ludzi, dotyczących pisania wiadomości tekstowych?
 • How do you react when someone cancels plans at the last minute? - Jak reagujesz, gdy ktoś odwołuje plany w ostatniej chwili?
 • Do you find it irritating when people leave their dirty dishes in the sink? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie zostawiają brudne naczynia w zlewie?
 • What annoys you about public restrooms? - Co Cię irytuje w publicznych toaletach?
 • Does it bother you when people talk too loudly on public transportation? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie mówią zbyt głośno w transporcie publicznym?
 • How do you feel about people who constantly interrupt others? - Co myślisz o osobach, które ciągle przerywają innym?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your neighbors? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich sąsiadów?
 • What annoys you about customer service? - Co Cię irytuje w obsłudze klienta?
 • Does it bother you when people don't use their turn signals while driving? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie używają kierunkowskazów podczas jazdy?
 • How do you react when someone talks over you in a conversation? - Jak reagujesz, gdy ktoś przerywa Ci w trakcie rozmowy?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your partner or significant other? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swojego partnera lub drugiej połówki?

 • What annoys you about people's social media posts? - Co Cię irytuje w postach ludzi na mediach społecznościowych?
 • Does it bother you when people leave the TV on when they're not watching it? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie zostawiają włączony telewizor, gdy go nie oglądają?
 • How do you feel about people who are constantly late for appointments? - Co myślisz o osobach, które ciągle się spóźniają na spotkania?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your classmates or colleagues? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich kolegów z klasy lub współpracowników?
 • What annoys you about people's driving habits? - Co Cię irytuje w nawykach dotyczących jazdy u ludzi?
 • How do you react when someone talks loudly on their cell phone in a quiet environment? - Jak reagujesz, gdy ktoś głośno rozmawia przez telefon komórkowy w cichym otoczeniu?
 • What annoys you about people's grammar or spelling mistakes? - Co Cię irytuje w błędach gramatycznych lub ortograficznych u ludzi?
 • Does it bother you when people talk loudly on their cell phones in public places? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie głośno rozmawiają przez telefon komórkowy w miejscach publicznych?
 • How do you feel about people who constantly brag about themselves? - Co myślisz o osobach, które ciągle się chwalą?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your roommates? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich współlokatorów?
 • What annoys you about people's eating manners? - Co Cię irytuje w manierach dotyczących jedzenia u ludzi?
 • Do you find it irritating when people don't use headphones in public spaces? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie używają słuchawek w miejscach publicznych?
 • How do you react when someone takes up too much space in a shared area? - Jak reagujesz, gdy ktoś zajmuje zbyt dużo miejsca w przestrzeni wspólnej?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your family members? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u członków swojej rodziny?
 • What annoys you about people's personal hygiene habits? - Co Cię irytuje w nawykach higieny osobistej u ludzi?
 • Does it bother you when people talk with their mouth full? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie rozmawiają z pełnymi ustami?
 • How do you feel about people who constantly make noise in quiet environments? - Co myślisz o osobach, które ciągle hałasują w cichych miejscach?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your boss or superiors? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swojego szefa lub przełożonych?
 • What annoys you about people's fashion choices? - Co Cię irytuje w wyborach modowych innych ludzi?
 • How do you react when someone constantly interrupts you while you're working or studying? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle przerywa Ci podczas pracy lub nauki?
 • Do you find it irritating when people talk during live performances or shows? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie rozmawiają podczas występów na żywo lub przedstawień?
 • What annoys you about people's online commenting behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi podczas komentowania online?
 • Does it bother you when people don't cover their mouths when they cough or sneeze? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie zakrywają ust podczas kaszlu lub kichania?
 • What annoys you about people's table manners? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi przy stole?
 • Do you find it irritating when people don't respect personal space? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie szanują przestrzeni osobistej?
 • How do you react when someone constantly interrupts or talks over others in a group conversation? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle przerywa innym, lub przerywa im w trakcie rozmowy grupowej?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your teachers or professors? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich nauczycieli lub profesorów?
 • What annoys you about people's driving etiquette? - Co Cię irytuje w etykiecie kierowców?
 • Does it bother you when people don't clean up after their pets in public places? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie sprzątają po swoich zwierzętach w miejscach publicznych?

 • How do you feel about people who constantly use their smartphones during social interactions? - Co myślisz o osobach, które ciągle korzystają ze smartfonów podczas interakcji społecznych?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your roommates or housemates? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich współlokatorów lub mieszkańców domu?
 • What annoys you about people's work or office behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi w pracy, lub biurze?
 • How do you react when someone uses excessive slang or informal language in a formal setting? - Jak reagujesz, gdy ktoś używa nadmiernej gwary lub nieformalnego języka w formalnym otoczeniu?
 • Do you find it irritating when people don't return borrowed items? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie zwracają pożyczonych przedmiotów?
 • What annoys you about people's email etiquette? - Co Cię irytuje w etykiecie e-mailowej ludzi?
 • Does it bother you when people don't follow proper queueing or waiting in line? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie przestrzegają odpowiedniej kolejki lub kolejności oczekiwania?
 • How do you feel about people who constantly engage in gossip or spreading rumors? - Co myślisz o osobach, które ciągle angażują się w plotki lub rozpowszechnianie plotek?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your friends? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich przyjaciół?
 • What annoys you about people's use of social media filters and excessive photo editing? - Co Cię irytuje w używaniu przez ludzi filtrów na mediach społecznościowych i nadmiernego retuszowania zdjęć?
 • Does it bother you when people talk loudly on public transportation? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie rozmawiają głośno w transporcie publicznym?
 • How do you feel about people who constantly use profanity in their speech? - Co sądzisz o osobach, które ciągle używają przekleństw w swojej mowie?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your colleagues? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich kolegów z pracy?
 • What annoys you about people's online posting habits? - Co Cię irytuje w nawykach publikowania treści online przez ludzi?
 • Does it bother you when people don't respect personal boundaries? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie szanują granic osobistych?
 • How do you react when someone talks with food in their mouth? - Jak reagujesz, gdy ktoś mówi z pełnymi ustami?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your classmates or students? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich kolegów z klasy lub studentów?
 • What annoys you about people's online shopping behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi podczas zakupów online?
 • Does it bother you when people don't RSVP or respond to invitations in a timely manner? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie potwierdzają obecności na zaproszenia w odpowiednim czasie?
 • How do you feel about people who constantly make self-centered comments or turn conversations back to themselves? - Co myślisz o osobach, które ciągle robią uwagi skupione na sobie lub skupiają rozmowę na sobie?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your children or younger siblings? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich dzieci lub młodszego rodzeństwa?
 • What annoys you about people's gym or fitness center etiquette? - Co Cię irytuje w etykiecie siłowni lub centrum fitness?
 • How do you react when someone constantly interrupts or talks over you in a professional setting? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle Ci przerywa, lub przerywa Ci w trakcie sytuacji zawodowej?
 • Do you find it irritating when people don't clean up after their pets in shared outdoor spaces? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie sprzątają po swoich zwierzętach w udostępnionych przestrzeniach na zewnątrz?
 • What annoys you about people's email communication habits? - Co Cię irytuje w nawykach komunikacji mailowej ludzi?
 • Does it bother you when people don't hold the door open for others? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie trzymają otwartych drzwi dla innych?
 • What annoys you about people's workplace habits? - Co Cię irytuje w zwyczajach ludzi w miejscu pracy?
 • How do you react when someone constantly interrupts or talks over you in a group setting? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle Ci przerywa, lub przerywa Ci w trakcie spotkania grupowego?
 • Do you find it irritating when people don't clean up after themselves in public spaces? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie sprzątają po sobie w miejscach publicznych?
 • What annoys you about people's social media behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi na mediach społecznościowych?

 • Does it bother you when people don't respect the designated quiet areas? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie szanują wyznaczonych do ciszy miejsc?
 • How do you feel about people who constantly complain or whine about everything? - Co myślisz o osobach, które ciągle narzekają na wszystko?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your housemates or flatmates? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich współlokatorów lub lokatorów?
 • What annoys you about people's driving behavior in parking lots? - Co Cię irytuje w zachowaniu kierowców na parkingach)
 • How do you react when someone constantly arrives late for appointments or meetings? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle spóźnia się na spotkania lub zebrania?
 • Do you find it irritating when people don't follow proper elevator etiquette? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie nie przestrzegają odpowiedniej etykiety w windzie?
 • What annoys you about people's social media oversharing? - Co Cię irytuje w nadmiernej ekspozycji osobistej na mediach społecznościowych?
 • Does it bother you when people talk loudly in movie theaters or cinemas? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie głośno rozmawiają w kinie?
 • How do you feel about people who constantly make excuses for their actions or behaviors? - Co myślisz o osobach, które ciągle usprawiedliwiają swoje czyny lub zachowania?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your co-workers? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich współpracowników?
 • What annoys you about people's online gaming behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi podczas gry online?
 • Does it bother you when people don't clean up after themselves in public restrooms? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie sprzątają po sobie w publicznych toaletach?
 • How do you react when someone talks excessively about themselves without showing interest in others? - Jak reagujesz, gdy ktoś mówi nadmiernie o sobie, nie okazując zainteresowania resztą towarzystwa?
 • What annoys you about people's texting habits? - Co Cię irytuje w nawykach pisania wiadomości tekstowychi u ludzi?
 • Does it bother you when people chew gum loudly or with their mouths open? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie głośno żują gumę lub robią to, z otwartymi ustami?
 • How do you feel about people who constantly cancel plans at the last minute? - Co myślisz o osobach, które ciągle odwołują plany w ostatniej chwili?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your neighbors? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swoich sąsiadów?
 • What annoys you about people's internet browsing behavior? - Co Cię irytuje w zachowaniu ludzi podczas przeglądania internetu?
 • Does it bother you when people don't clean up after themselves in public parks or recreational areas? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie sprzątają po sobie w publicznych parkach lub miejscach rekreacyjnych?
 • How do you react when someone constantly interrupts or talks over you in a family gathering? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle Ci przerywa w trakcie rodzinnych spotkań?
 • Do you find it irritating when people use excessive emojis or emoticons in their messages? - Czy irytuje Cię, gdy ludzie używają nadmiernych emoji lub emotikonek w swoich wiadomościach?
 • What annoys you about people's eating habits in public places? - Co Cię irytuje w nawykach jedzeniowych u ludzi w miejscach publicznych?
 • Does it bother you when people don't clean up after themselves in shared kitchen spaces? - Czy przeszkadza Ci, gdy ludzie nie sprzątają po sobie w udostępnionych przestrzeniach kuchennych?
 • How do you feel about people who constantly interrupt or talk over others during group discussions or meetings? - Co myślisz o osobach, które ciągle przerywają, lub przerywają innym podczas dyskusji, lub spotkań grupowych?
 • Are there any annoying habits that you have noticed in your significant other or partner? - Czy zauważyłeś jakieś irytujące nawyki u swojego partnera lub partnerki?
 • What annoys you about people's use of public transportation? - Co Cię irytuje w sposobie korzystania z transportu publicznego przez ludzi?
 • How do you react when someone constantly talks about themselves and their achievements? - Jak reagujesz, gdy ktoś ciągle opowiada o sobie i swoich osiągnięciach?

>